Juridische informatie

Beleid inzake Copyright Compliance

Voor het laatst bijgewerkt op: 16 april 2014

Autotask Corporation verwacht van de gebruikers van deze website dat zij de auteursrechten van anderen respecteren. Indien een gebruiker materiaal plaatst dat inbreuk maakt op het auteursrecht, betekent dit dat hij onze gebruiksvoorwaarden schendt.

Autotask kan eventueel de account van een gebruiker opzeggen, indien deze materiaal plaatst dat naar het oordeel van Autotask inbreuk maakt op het auteursrecht.

Autotask heeft overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (`DMCA') 17 U.S.C. § 612 van de Verenigde Staten van Amerika een Designated Agent (speciale medewerker) benoemd bij wie een vermeende schending van het auteursrecht kan worden gemeld. Indien u van mening bent dat bepaald materiaal op onze website inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u onze Designated Agent een schriftelijke kennisgeving toesturen met daarin de
volgende gegevens:

(i) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop volgens uw oordeel inbreuk wordt gemaakt;

(ii) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden, of, indien er meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder dezelfde kennisgeving vallen, een representatieve lijst van de werken op die site;

(iii) identificatie van het materiaal waarop inbreuk zou worden gemaakt of dat onderwerp is van inbreuk makende handelingen en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, alsook informatie die ons redelijkerwijs in staat moet stellen het materiaal te vinden;

(iv) voldoende informatie waardoor wij contact met u kunnen opnemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, een e-mailadres waarop wij u eventueel
kunnen bereiken;

(v) een verklaring dat u er in goed vertrouwen van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, door diens agent of
door de wet;

(vi) een verklaring dat de gegevens in de kennisgeving juist zijn en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk gemaakt zou zijn.

Wij verzoeken u alle bovengenoemde gegevens te verstrekken, anders kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen.

U kunt uw kennisgeving van de vermeende schending sturen naar de Designated Agent van Autotask, en wel naar het volgende adres:

Autotask Corporation

T.a.v. Copyright Compliance
26 Tech Valley Drive, Suite 2
East Greenbush, NY 12061
Verenigde Staten

Tel: +1 (518) 720-3500
Fax: +1 (518) 720-3407
E-mail: copyright@autotask.com

Wij wijzen u erop dat alle gegevens die u in verband met een klacht verstrekt, alsook de originele kennisgeving en alle reacties daarop, eventueel met anderen worden gedeeld indien Autotask dit nodig of wenselijk acht voor de afhandeling van uw kennisgeving. Dit vormt een uitzondering op ons privacybeleid.